Magyar Reprográfiai Szövetség
honlap tagnévsor szabályzatok beszámoló képviseleti szerződések linkek
emailenglish version

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

21. § (1) Az olyan művek szerzőit, amelyeket fénymásolással vagy más hasonló módon, papíron vagy más hasonló hordozón (a továbbiakban együtt: reprográfiával) többszöröznek, a magáncélú másolásra tekintettel megfelelő díjazás illeti meg. A díjat a reprográfiára szolgáló készülék gyártójának, külföldön gyártott készülék esetében pedig a jogszabály szerint vám fizetésére kötelezett személynek vagy – vámfizetési kötelezettség hiányában – egyetemlegesen a készüléket az országba behozó személynek és az azt belföldön először forgalomba hozó személynek kell a 20. § (2) bekezdésének harmadik mondatában meghatározott határidőn belül megfizetnie. A jogdíj megfizetéséért az adott készülék összes belföldi forgalmazója is egyetemlegesen felel. E díjon felül a reprográfiára szolgáló készüléket ellenérték fejében üzemeltető is köteles díjat fizetni. Mindkét díjat a közös jogkezelő szervezetnek kell befizetni.

(2) Azoknak a készülékeknek a felsorolását, amelyek reprográfiára szolgálnak, a Kormány rendeletben állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdésben említett díjat a közös jogkezelő szervezet állapítja meg. A díj megállapításakor figyelembe kell venni különösen a készülék használati módját, teljesítményét, az ellenérték fejében történő üzemeltetés esetében pedig a működés helyét is.

(4) Az (1) bekezdésben említett díj mértéke legfeljebb a reprográfiára szolgáló készülék gyártói kibocsátási árának 2%-a, illetve külföldön gyártott készülék esetében pedig legfeljebb a jogszabály szerinti vám alapjának 2%-a.

(5) A díjfizetési kötelezettség nem terjed ki a készülék export céljából történő forgalomba hozatalára.

(6) A befolyt díjaknak a költségek, valamint a Kjkt. 12. § (3) bekezdése szerinti szerződés alapján – ha ilyen hatályban van – a kiadókat megillető részesedés levonása után fennmaradt összegéből a szakirodalmi, tudományos művek szerzőit negyvenkettő, a többi irodalmi mű szerzőit negyvenkettő, a képzőművészeket és a fotóművészeket tizenhat százalék illeti meg. A díjakat e felosztási arányok szerint a jogosultak közös jogkezelő szervezeteinek kell átutalni.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott felosztási arányokat akkor kell alkalmazni, ha az érintett közös jogkezelő, illetve érdek-képviseleti szervezetek évente március 31-ig másként nem állapodnak meg.

(8) A szerzők – és a Kjkt. 12. § (3) bekezdése szerinti szerződés esetén a részesedésre jogosult kiadók – díjigényüket csak közös jogkezelő szervezeteik útján érvényesíthetik, díjukról csak a felosztás időpontját követő hatállyal, a rájuk jutó összeg erejéig mondhatnak le, ide nem értve Kjkt. 12. § (3) bekezdése alapján létrejött megállapodás esetét.

22. § (1) Aki a 20. §-ban meghatározott üres kép- vagy hanghordozót, vagy a 21. §-ban meghatározott készüléket üzletszerűen gyárt, vámfizetési kötelezettség nélkül az országba behoz, vagy az így behozott hordozót először belföldi forgalomba hozza, illetve, aki ilyen kép- vagy hanghordozó vagy készülék behozatala miatt jogszabály szerint vám fizetésére kötelezett, minden naptári hónap tizedik napjáig, de legkésőbb a 20. § (2) bekezdésében meghatározott fizetési határidőn belül köteles tájékoztatni a közös jogkezelő szervezetet a forgalomba hozott vagy behozott mennyiségről, továbbá a hordozó vagy a készülék fajtájáról. A közös jogkezelő szervezet további felvilágosítást kérhet a forgalomba hozatali adatokról és a beszerzési forrásokról; a reprográfiára szolgáló készüléket ellenérték fejében üzemeltetőtől pedig a megfelelő díj megállapításához szükséges adatok szolgáltatását kérheti.

(2) Az (1) bekezdésben szabályozott tájékoztatási, felvilágosítási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének – akár részleges – elmulasztása esetén az egyébként járó díjazáson felül, a közös jogkezelő szervezet többletköltségeinek fedezésére költségátalányt kell fizetni, amelynek összege a fizetendő díj összegével egyezik meg.

 

A szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény (Kjkt.)

12. § (1) A jogosulttal fennálló jogviszonya alapján részesedésre jogosult személy a jogosultat e törvény alapján megillető jogokat a jogosulttal kötött írásbeli szerződésben foglaltaknak megfelelően, erre vonatkozó kifejezett kikötés esetén gyakorolhatja a közös jogkezelő szervezet alapszabályának és felosztási szabályzatának rendelkezései szerint.

(2) A jogosult és a részesedésre jogosult személy között a részesedés tárgyában létrejött szerződésben nem köthető ki érvényesen a jogosultnak járó jogdíj 50%-át meghaladó részesedés.

(3) Az Szjt. 21. § (1) bekezdése szerinti díjazásból való részesedés tárgyában az ilyen díjazásra jogosult szerzőket képviselő reprezentatív közös jogkezelő szervezetek és a fénymásolással vagy más hasonló módon, papíron vagy más hasonló hordozón többszörözött műveket kiadókat – e részesedési jog vonatkozásában – képviselő reprezentatív közös jogkezelő szervezetek köthetik meg a (2) bekezdés szerinti szerződést, azzal, hogy a szerződés hatálybalépésének feltétele valamennyi érintett reprezentatív közös jogkezelő szervezet döntéshozó szervének jóváhagyása. Ha az e bekezdés szerinti szerzőket és kiadókat ugyanaz a reprezentatív közös jogkezelő szervezet képviseli, a részesedés tárgyában a szerződést az érintett jogosulti csoportok képviselői is megköthetik oly módon, hogy annak jóváhagyásáról a döntéshozó szerv érintett jogosulti csoportokba tartozó tagjai külön-külön szavaznak.
(4) E törvényben jogosulton az (1)–(3) bekezdés szerinti körben a részesedésre jogosult személyt is érteni kell.

 

158/2000. (IX. 13.) Korm. rendelet

a reprográfiára szolgáló készülékek körének meghatározásáról

A Kormány a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 112. §-ának (1) bekezdésében adott felhatalmazás alapján - az érintett érdek-képviseleti szervek véleményének figyelembevételével - a következőket rendeli el:

1. § A reprográfiára szolgáló készülékek körét a rendelet melléklete tartalmazza.

2. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Melléklet a 158/2000. (IX. 13.) Korm. rendelethez

A reprográfiára szolgáló készülékek [a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló 1001/2013/EU (2013. október 4.) bizottsági rendeletében meghatározott Kombinált Nómenklatúrának megfelelő vámtarifaszámok alapulvételével]:

KN kód

Árumegnevezés

8443 31 20

A nyomtatási, másolási vagy faxtovábbítási funkcióból legalább kettővel rendelkező, automatikus adatfeldolgozó géphez vagy hálózathoz való kapcsolódásra alkalmas készülék, amely elsődlegesen digitális másolási funkcióval rendelkező szkenneralapú másológép, elektrosztatikus nyomtatóval.

8443 31 80

A nyomtatási, másolási vagy faxtovábbítási funkcióból legalább kettővel rendelkező, automatikus adatfeldolgozó géphez vagy hálózathoz való kapcsolódásra alkalmas más készülék.

8443 32 10

Más, automatikus adatfeldolgozó géphez vagy hálózathoz való kapcsolódásra alkalmas nyomtató.

8443 32 91

Más, automatikus adatfeldolgozó géphez vagy hálózathoz való kapcsolódásra alkalmas szkenneralapú másológép, elektrosztatikus nyomtatóval.

8443 32 93

Más, automatikus adatfeldolgozó géphez vagy hálózathoz való kapcsolódásra alkalmas optikai rendszerrel ellátott másológép.

8443 32 99

Más, automatikus adatfeldolgozó géphez vagy hálózathoz való kapcsolódásra alkalmas más készülék.

8443 39 10

Automatikus adatfeldolgozó géphez vagy hálózathoz való kapcsolódásra nem alkalmas szkenneralapú másológép, elektrosztatikus nyomtatóval.

8443 39 31

Automatikus adatfeldolgozó géphez vagy hálózathoz való kapcsolódásra nem alkalmas, optikai rendszerű másológép.

8443 39 39

Automatikus adatfeldolgozó géphez vagy hálózathoz való kapcsolódásra nem alkalmas, más másológép

8443 39 90

Automatikus adatfeldolgozó géphez vagy hálózathoz való kapcsolódásra nem alkalmas más készülék.

8472 10 00

Egyéb irodai sokszorosítógép

Megállapította: 371/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. §, 1. melléklet. Hatályos: 2015. I. 1-től.

 

Copyright: MAGYAR REPROGRÁFIAI SZÖVETSÉG   |   Design: fGY Labor